Lief en leed

Lief & Leed Beleid

Onderstaand is aangegeven hoe wij als Loopgroep willen omgaan met gebeurtenissen in het kader “Lief & Leed”.
Dit beleid geeft richting aan acties namens de vereniging ten aanzien van haar leden, vrijwilligers en anderen. Met bijgaande opsomming worden de meest voorkomende gebeurtenissen genoemd, waarbij het daarnaast echter voor kan komen dat er in bepaalde, hier niet genoemde gevallen, een ad hoc beslissing genomen moet worden. Het geformuleerde beleid is daarmee een richtlijn waarvan per situatie en in overleg, kan worden afgeweken.

Bij de volgende gebeurtenissen neemt het bestuur actie (tenzij anders vermeld).

Geboorte

Indien het bestuur een geboortekaartje ontvangt van een lid of vrijwilliger, wordt bij het betreffende gezin een attentie bezorgd van € 20,-. Zonder formeel bericht volgt er geen actie.

Huwelijk

Wanneer het bestuur formeel op de hoogte wordt gebracht dat een lid of vrijwilliger in het huwelijk treedt of 25, 40 of 50 jaar is getrouwd, dan zal een afvaardiging van het bestuur deze bruiloft c.q. receptie bezoeken. Aan het bruidspaar wordt een bon of geldelijke bijdrage overhandigt van € 20,- per bezoekend bestuurslid (maximaal 3 personen). Als men vergezeld wordt door de partner, dan wordt voor elke partner € 20,- extra betaald. Laatstgenoemde bijdrage dient door betrokkene zelf betaald te worden.

Ziekte

Wanneer een lid of vrijwilliger van de vereniging gedurende lange tijd ziek (minimaal 3 weken in bed, dan wel gebonden aan huis) is, wordt aan betrokkene een bloemstuk of een fruitmand gestuurd of bezorgd ter waarde van € 20,-. Bij ziekenhuisopname wordt direct een fruitmand bezorgd, eventueel gecombineerd met bezoek in het ziekenhuis. Om hiervoor in aanmerking te komen, is het noodzakelijk dat het bestuur op de hoogte is van het feit dat iemand ziek is. Het is dus zaak daar binnen de vereniging alert op te zijn. Is iemand zeer langdurig ziek, wordt na een periode van drie maanden na de eerste attentie een tweede bezorgd ter waarde van € 20,-.

Blessures

Leden die langdurig en/of ernstig geblesseerd zijn geraakt, krijgen een attentie ter waarde van € 20,- als zij vier weken of meer aan bed dan wel aan huis zijn gebonden . Duurt de blessure langer, maar is men niet (meer) aan bed of huis gebonden, wordt geen attentie meer verstrekt.

Overlijden van een niet (meer) actief lid .

Wanneer het bestuur op de hoogte wordt gesteld van het overlijden van een niet (meer) actief lid of vrijwilliger van de vereniging door middel van een overlijdensbericht, dan zal een afvaardiging van het bestuur aanwezig zijn bij de condoleance en daar namens de vereniging het register tekenen. Het bestuur is vrij om tevens de avondwake, kerkdienst en/of andere plechtigheid ter nagedachtenis van de overledene bij te wonen.

Overlijden van een actief lid of vrijwilliger

Wanneer een actief lid of vrijwilliger overlijdt, wordt door een afvaardiging van het bestuur een condoleancebezoek afgelegd, dan wel een condoleance brief geschreven. Tevens wordt de avondwake, kerkdienst en/of andere plechtigheid ter nagedachtenis van de overledene bijgewoond. Namens bestuur en leden zal een bloemstuk bij de kist worden gelegd ter waarde van € 40,-. Het lint dat daarbij behoort, zal worden uitgevoerd in de kleuren blauw , terwijl deze zal worden voorzien van een passende tekst. Tevens wordt in de regionale krant namens de vereniging een rouwadvertentie geplaatst en in het clubblad en op de website een “In memoriam

Afscheid leden en vrijwilligers

Wanneer een lid of vrijwilliger afscheid neemt en zich jarenlang heeft ingezet voor de belangen van de vereniging, dan wordt betrokkene op passende wijze bedankt. De wijze waarop hieraan invulling wordt gegeven, is afhankelijk van de persoon, de verrichte werkzaamheden en het aantal jaren dat hij/zij actief is geweest. Uitgangspunt is dat een afscheid nemend lid of vrijwilliger een bos bloemen en een attentie ontvangt.

Afscheid betaalde trainers

Wanneer een betaalde trainer afscheid neemt van de vereniging wordt, ondanks het feit dat hij voor zijn functie werd betaald, aan betrokkene een attentie aangeboden vergezeld van een bos bloemen. Eén en ander hangt ook af van de persoon en het aantal dienstjaren.

Slotbepaling

Het spreekt van zelf dat in voorkomende gevallen de partner van betrokkene ook betrokken wordt. Het vorenstaande is geen limitatieve opsomming. Het bestuur zal in de praktijk ook geconfronteerd worden met zaken waarin de vorenstaande regeling niet voorziet. Op dat moment wordt gehandeld naar bevinding van zaken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *