Privacy verklaring

Dit is de privacyverklaring van Loopgroep Westerbork – Uutlangen 1 – 9431 HN Westerbork. Als vereniging ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40047891. Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met de vereniging. De vereniging vindt het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom deze verklaring waarin voor u uiteengezet wordt hoe de vereniging met uw persoonsgegevens omgaat en welke rechten u heeft. Als u vragen hebt naar aanleiding van deze verklaring kunt u die stellen aan de voorzitter van de vereniging: voorzitter@loopgroepwesterbork.nl In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel de vereniging, welke persoonsgegevens van u verzamelt, hoelang deze worden bewaard en wie deze persoonsgegevens eventueel van de vereniging ontvangt.

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een website wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. De vereniging gebruikt geen cookies bij het bezoeken van de website https://loopgroepwesterbork.nl.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens
De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Ze zorgt ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat de veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijzigingen van het privacy beleid
De Vereniging past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van deze Privacyverklaring worden opgenomen, de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de website te informeren.

Contactgegevens
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:
Verantwoordelijke:       L. van Zwol, penningmeester Loopgroep Westerbork
E-mail:                              penningmeester@loopgroepwesterbork.nl

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
Natuurlijk helpt de Vereniging u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.